Ochrana osobných údajov

Vážení priatelia a klienti,

chceme Vás ubezpečiť, že Kazimír Štefaňák KONGRESS, so sídlom Školská 276/11, 05952 Veľká Lomnica, Slovensko si váži Vašu dôveru a preto ochrane Vašich osobných údajov  venuje obzvlášť zvýšenú  pozornosť a chráni ich  podľa platných zákonov.  Vaše osobné údaje sú chránené v súlade s normami Európskej únie a právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”). Naša spoločnosť prijala príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia z cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov našich klientov pred nezákonnými formami spracúvania.

Na základe vyššie uvedených skutočnosti nám preto dovoľte vážení priatelia a klienti informovať, Vás o nasledovných relevantných skutočnostiach:

  1. Prevádzkovateľ osobných údajov:
Názov prevádzkovateľa Kazimír Štefaňák KONGRESS
Identifikačné číslo organizácie (IČO) 46263314
Ulica a číslo Školská 276/11
Obec a PSČ 05952 Veľká Lomnica
Štát Slovenská republika
Právna forma živnosť
Štatutárny orgán

Kazimír Štefaňák

2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Adresa na zasielanie písomností: Kazimír Štefaňák, Školská 276/11, 05952 Veľká Lomnica

Emailový kontakt: vierka@penzionuvierky.sk

webové sídlo: 
https://penzionuvierky.sk/

 

3) Zoznam  osobných údajov, ktoré spracovávame:

Pre nacenenie cenovej ponuky, vytvorenie faktúry, uzatvorenie ponuky, uzatvorenie dohody, oslovevenie klienta, reagovanie na Vašu správu prostredníctvom kontaktného formulára, reagovanie prostredníctvom facebook chatu alebo získaniu informácií prostredníctvom tel. hovoru spracovávame iba nevyhnutné osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, fakturačná adresa, telefónne číslo, emailová adresa, lokalita.

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie zmluvných záväzkov súvisiacich s poskytovaním objednaných služieb, a to najmä v oblasti ubytovania v PENZIÓNE U VIERKY. Legálnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je dopyt dotknutej osoby pre získanie už vyššie uvedenej služby alebo cenovej kalkulácie. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť uvedené osobné údaje, pretože ich neposkytnutie by znemožnilo uzavretie dohody, nacenenie projektu, uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie objednávky, zrealizovanie obchodu, zrealizovanie dohody. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú poskytnuté tretím osobám


4) Doba uchovávania osobných údajov:

 

Podľa Účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Minimálne však na dobu 2 rokov od vášho záujmu o naše služby, cenovú kalkuláciu, reagovanie na facebook chate, reagovanie v emailovej komunikácii, reagovanie v tel. hovore. Maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov resp. do odvolania tohto súhlasu.

 

5) Právo dotknutej osoby teda Vás.

 

Právo odvolať súhlas- v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať- máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov- ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Translate »

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Rozumiem

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť